สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประกอบอาหาร ฮาลาล มาบรรยายเรื่อง คุณภาพของเนื้อสัตว์ ในรายวิชาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประกอบอาหาร
ฮาลาล มาบรรยายเรื่อง คุณภาพของเนื้อสัตว์
- ปัจจัยสำคัญในการกำหนดเนื้อที่มีคุณภาพ
- การตรวจวัดคุณภาพของเนื้อสัตว์
ในรายวิชาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ให้มีความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

 

แกลเลอรี่